Sözleşmeler

Diyet Master Kullanıcı Sözleşmesi

  • Diyet Master Kullanıcı Sözleşmesi • 1. Taraflar İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe İstanbul adresinde kayıtlı Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle ‘Diyet Master’ olarak anılacaktır) ile www.diyetmaster.com alan adlı web sitesini ve Apple store ve/veya Google store dan telefonuna yükleme yaparak Diyet Master uygulamasını kullanan kişi (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. • 2. Tanımlar Ara yüz: Diyet Master tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve veri tabanının sorgulanabilmesi dahil web sitesi üzerinde ve telefon uygulamasında yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ve telefon uygulamasını ifade eder. Hizmetler: Diyet Master tarafından kullanıcılara Diyet Master uygulaması aracılığıyla sunulan beslenme danışmanlık hizmetlerini ifade eder. Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kullanıcı: Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder. Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder. Veri Tabanı: Web Sitesindeki ve Diyet Master uygulamasındaki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Diyet Master’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder. Web Sitesi: www.diyetmaster.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Diyet Master’ın Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder. Uygulama: Google Play Store ve Apple Store’dan indirilebilen Diyet Master isimli uygulamayı ifade eder. • 3. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcının Web Sitesinde ve Uygulamada sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesi ve Uygulama içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Diyet Master tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir. • 4. Kullanıcı Şartları 4.1. Kullanıcılar Web Sitesine/Uygulamaya telefon numaraları ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve Diyet Master tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir. 4.2. Kullanıcı Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduktan sonra Diyet Master tarafından bu başvurunun onaylanması ile Kullanıcı hak ve yetkisini kazanır.Kullanıcının başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Diyet Master tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir. 4.3. Diyet Master dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir.Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı başvuru Diyet Master tarafından reddedilebilir. • 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde/Uygulamada yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.2. Kullanıcı, üyelik hesabına girişte kullandığı kullanıcı bilgileri ve şifrenin ayrıca diyet alım sürecindeki indirim kodunun güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumlu olup Diyet Master, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.Kullanıcının bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Kullanıcıların ve/ veya Diyet Master’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Kullanıcı sorumludur.Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği taktirde, Diyet Master’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 5.1.3. Herhangi bir sebeple üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Diyet Master tarafından tespit edilmesi halinde, Diyet Master Kullanıcının üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal eder. 5.1.4. Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulama dahilinde gerek yazışmalarda gerekse randevu esnasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Diyet Master, Diyet Master’ın çalışanları ve yöneticileri, Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir. 5.1.5. Kullanıcı, Web Sitesinde/Uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanırken Web Sitesi/Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 5.1.6. Kullanıcının, Web Sitesi/Uygulama vasıtasıyla yasalara aykırı, tehdit içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren mesajları iletmesi kesinlikle yasaktır.Diyet Master bu şekilde mesaj içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 5.1.7. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.Kullanıcının, Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduğu ve Diyet Master tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Diyet Master, ilgili Kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.Bu halde Kullanıcı, herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 5.2.8. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinin tümü tavsiye niteliğinde olup uygulayıp uygulamamak tamamen kullanıcının insiyatifindedir.Hastalıklara göre tavsiye edilen diyetlerin içeriklerinin uygunluğu ve diyetlerin uygulanmasıyla ilgili olarak Kullanıcı tüm sorumluluğun kendisinde olduğu kabul eder. 5.2.9. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinde sunulan besinlerin Kullanıcılar’da alerji ya da farklı olumsuz etkileri oluşturması olasılığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.Listeler tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir besine alerjisi olan Kullanıcı’nın listelere uymak adına bu besini tüketmemesi gerekmektedir.Komplikasyon oluşması durumunun Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacağı ve en yakın tıbbi merkeze başvurması gerektiğini kabul eder. 5.2.Diyet Master’ın Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1. Diyet Master, Hizmetleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Diyet Master gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağda, yazılımda veya dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Web Sitesine/Uygulamaya erişimi herhangi bir bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir veya durdurabilir. • 6. Gizlilik 6.1. Kullanıcının kendisi tarafından Web Sitesine/Uygulamaya girilen Kişisel Veriler Diyet Master tarafından Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde(Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen KVKK aydınlatma metnini okuyunuz.Diyet Master, Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı anda yürürlüğe girer.Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Diyet Master’dan söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz. 6.2. Kullanıcıların Web Sitesi/Uygulama üzerinden beslenme danışmanlarına ilettikleri mesajların içerikleri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Diyet Master tarafından saklanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen aydınlatma metnini okuyunuz. 6.3. Diyet Master, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.KVKK gereği kişisel verilerin tümünün işlenme biçimi VERBİS sistemine kayıt edilmiştir. • 7. Diğer Hükümler 7.1.Değişiklikler. Diyet Master, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde/Uygulamada yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde/Uygulamada yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 7.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Diyet Master Web Sitesine/Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcıya Web Sitesi/Uygulama ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Diyet Master’dan yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin/Uygulamanın tamamının veya herhangi bir kısmının ve / veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/ veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır. 7.3.Mücbir Sebep. Diyet Master, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Diyet Master’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir. 7.4.Devir ve Temlik. Kullanıcı, Diyet Master’ın yazılı onayı olmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez. 7.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır.Herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7.6.Kayıtların Geçerliliği .Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Diyet Master’ın Veri Tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 / 1.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.7.Yürürlük .İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kullanıcı Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Diyet Master Mesafeli Satış Sözleşmesi

  • Diyet Master Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1 - TARAFLAR SAĞLAYICI : Unvanı : Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46-E Maltepe İstanbul Telefon : 5316228734 E - Posta: diyet@diyetmaster.com ALICI(TÜKETİCİ) : Adı - Soyadı: xxxx Adres : xxxx Telefon : xxxx E - Posta : xxxx Madde 2- HİZMET, BEDEL VE ÖDEME Bu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Sağlayıcı’ya ait Diyet Master isimli uygulama üzerinden verilen ve Alıcı’ya “kilo almak istiyorum, kilo vermek istiyorum, kilo korumak istiyorum” seçenekleriyle sunulan bir diyetisyenlik hizmeti olup bu hizmet, Alıcı’ya bir diyetisyen atanması, Alıcı’nın kendisi ile ilgili bilgileri uygulama aracılığıyla diyetisyenine iletmesinden sonra söz konusu bilgilere uygun olarak uygulama tarafından kendisine bir diyet önerisi/programı oluşturulması, Alıcı’nın sorularının anlık olarak cevaplandırılması suretiyle kendisine sürekli destek sağlanması hizmetlerini (“Hizmet”) kapsamaktadır. Bu Sözleşme ile Hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amaçlanmıştır. Abonelik türü ve bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. Abonelik Türü Ödeme Bilgileri Ödeme Toplamı Fatura Bilgileri • Madde 3- CAYMA HAKKI Sözleşme konusu Hizmet, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği uyarınca Alıcı tarafından tüketici sıfatıyla Cayma Hakkının kullanılmayacağı hizmet türlerindendir.Açıklanan nedenlerle söz konusu yönetmelikler kapsamında cayma hakkına ilişkin olarak yer alan hükümler işbu sözleşme kapsamı dışındadır. Madde 4 - GENEL HÜKÜMLER 4.1. Alıcı, Uygulama’da gösterilen Hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile cayma hakkına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder. 4.2. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Alıcı’nın ödeme yapması ile Hizmet, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya anında verilmeye başlanacaktır. 4.3. Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak işbu Mesafeli Abonelik Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Hizmet bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın Hizmet bedelini ödeyerek Sağlayıcı’yı bilgilendirmesine kadar Sağlayıcı Hizmeti vermekten imtina eder. 4.4. Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılmasından dolayı, Hizmetin başlamasından sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet bedelini Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya verilen Hizmet derhal durdurulacaktır. 4.5. Alıcı, aylık veya yıllık olarak aldığı Hizmetin yenilenmesine abonelik süresinin sona ereceği tarihe kadar onay vermezse, Alıcı’nın üyeliği kendiliğinden sona erecektir. 4.6. Alıcı aylık abonelik şeklinde aldığı Hizmeti ancak Sağlayıcı tarafından Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması veya Hizmetten yararlanmasını engelleyecek geçerli bir sebebin varlığı halinde iptal edebilecektir.Bu durumda Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. Alıcı’nın yıllık abonelik şeklinde aldığı Hizmeti iptal etmek istemesi halinde ise, Hizmetten faydalanmayacağı dönem hesaplanarak ödemiş olduğu Hizmet bedelinin geri kalan kısmı Alıcı’ya 15(onbeş) gün içinde iade edilecektir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ilgili tutar, Hizmetin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 3(üç) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir.Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Sağlayıcı’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. 4.7. Alıcı, kendisine uygun diyet programlarının oluşturulması ve hizmetten maksimum ölçüde fayda sağlanması için kendisi ile ilgili yaş, kilo, boy, hastalık vs.gibi bilgilerini eksiksiz, tam ve doğru olarak girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Aksi halde, Alıcı nezdinde diyet programlarının uygulanmasından doğacak her türlü zarardan Alıcı sorumlu olacaktır. 4.8. Sağlayıcı, Sözleşme konusu Hizmetin eksiksiz, Alıcı tarafından belirtilen bilgi ve hedeflere uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur. Sağlayıcı, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Sözleşme’ye uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, internet bağlantısının kesintiye uğraması, internet sitesine erişimin kamu makamları tarafından durdurulması gibi bir mücbir sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu mücbir sebebin devamı süresince ertelenecektir.Alıcı, bu durumlar için Sağlayıcı’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir. 4.9. Alıcı, Hizmet ile ilgili talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme'nin giriş kısmındaki Sağlayıcı iletişim kanalları ile Sağlayıcı’ya bildirebilir. 4.10. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda bulunan Sağlayıcı’nın adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilirler. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde dileyen Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda başvurularını T.C.Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketicilere hizmetin sağlandığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirler. Madde 5 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Sağlayıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Sağlayıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Madde 6 – YÜRÜRLÜLÜK VE GEÇERLİLİK Alıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan EK- Kullanıcı Sözleşmesi ile Sipariş Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve( ilgili Sözleşme ayrıca Alıcı’nın vermiş olduğu e - mail adresine de gönderilmektedir .) tüm bunlara elektronik ortamda onay vererek Hizmeti satın aldığını ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. EK: Kullanıcı Sözleşmesi Diyet Master Kullanıcı Sözleşmesi • 1. Taraflar İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır), Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe İstanbul adresinde kayıtlı Başak Aydın Şirketi (bundan böyle ‘Diyet Master’ olarak anılacaktır) ile www.diyetmaster.com alan adlı web sitesini ve Apple store ve/veya Google store dan telefonuna yükleme yaparak Diyet Master uygulamasını kullanan kişi (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. • 2. Tanımlar Ara yüz: Diyet Master tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve veri tabanının sorgulanabilmesi dahil web sitesi üzerinde ve telefon uygulamasında yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını ve telefon uygulamasını ifade eder. Hizmetler: Diyet Master tarafından kullanıcılara Diyet Master uygulaması aracılığıyla sunulan beslenme danışmanlık hizmetlerini ifade eder. Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kullanıcı: Web Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder. Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tarafın makul şekilde kontrol edemeyeceği ve makul gayret sarf edilmesine karşın etkilerinden kaçınılamayacak olan olayları ifade eder. Veri Tabanı: Web Sitesindeki ve Diyet Master uygulamasındaki içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Diyet Master’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanını ifade eder. Web Sitesi: www.diyetmaster.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Diyet Master’ın Hizmetlerini sunduğu internet sitesini ifade eder. Uygulama: Google Play Store ve Apple Store’dan indirilebilen Diyet Master isimli uygulamayı ifade eder. • 3. Kullanıcı Sözleşmesinin Konusu ve Kapsamı İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu, Kullanıcının Web Sitesinde ve Uygulamada sunulan Hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.Kullanıcı Sözleşmesi ile Web Sitesi ve Uygulama içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetlere ilişkin Diyet Master tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalar Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı dâhilindedir. • 4. Kullanıcı Şartları 4.1. Kullanıcılar Web Sitesine/Uygulamaya telefon numaraları ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı olabilmek için reşit olmak ve Diyet Master tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekmektedir. 4.2. Kullanıcı Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduktan sonra Diyet Master tarafından bu başvurunun onaylanması ile Kullanıcı hak ve yetkisini kazanır.Kullanıcının başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Diyet Master tarafından reddedilebilir veya Kullanıcıdan ek şart ve koşulları yerine getirmesi talep edilebilir. 4.3. Diyet Master dilediği zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden ve Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmadan ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ödemeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği askıya alabilir.Üyeliği herhangi bir sebeple sona eren Kullanıcının sonradan yapacağı başvuru Diyet Master tarafından reddedilebilir. • 5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede belirtilen kural ve şartlara, yürürlükteki tüm ilgili mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi düzenlemeleri ile Web Sitesinde/Uygulamada yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. 5.1.2. Kullanıcı, üyelik hesabına girişte kullandığı kullanıcı bilgileri ve şifrenin ayrıca diyet alım sürecindeki indirim kodunun güvenliğinden, kullanılmasından, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından tamamen kendi sorumludur. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumlu olup Diyet Master, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir.Kullanıcının bu konuda ihmal veya kusurundan dolayı diğer Kullanıcıların ve/ veya Diyet Master’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi her türlü zararlardan Kullanıcı sorumludur.Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği taktirde, Diyet Master’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 5.1.3. Herhangi bir sebeple üyeliği iptal edilmiş veya askıya alınmış Kullanıcının Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olabilmek için farklı üyelik bilgileri ile yeni bir üyelik hesabı açması ve bu durumun Diyet Master tarafından tespit edilmesi halinde, Diyet Master Kullanıcının üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeden iptal eder. 5.1.4. Kullanıcı, Web Sitesi/Uygulama dahilinde gerek yazışmalarda gerekse randevu esnasında kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, güncel ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Diyet Master, Diyet Master’ın çalışanları ve yöneticileri, Kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu, gerçekliğini ve güncelliğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu değillerdir. 5.1.5. Kullanıcı, Web Sitesinde/Uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanırken Web Sitesi/Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 5.1.6. Kullanıcının, Web Sitesi/Uygulama vasıtasıyla yasalara aykırı, tehdit içeren, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya saldırgan nitelikli; yasalara aykırı faaliyetleri teşvik edici; şiddet eylemlerini destekleyen, ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel eğilim, sakatlık veya yasalara aykırı diğer herhangi bir eyleme dayanan ayrımcılık içeren mesajları iletmesi kesinlikle yasaktır.Diyet Master bu şekilde mesaj içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 5.1.7. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesini onayladıktan sonra işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.Kullanıcının, Web Sitesine/Uygulamaya kayıt olduğu ve Diyet Master tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Diyet Master, ilgili Kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir.Bu halde Kullanıcı, herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 5.2.8. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinin tümü tavsiye niteliğinde olup uygulayıp uygulamamak tamamen kullanıcının insiyatifindedir.Hastalıklara göre tavsiye edilen diyetlerin içeriklerinin uygunluğu ve diyetlerin uygulanmasıyla ilgili olarak Kullanıcı tüm sorumluluğun kendisinde olduğu kabul eder. 5.2.9. Diyet Master tarafından Kullanıcılara iletilen diyet listelerinde sunulan besinlerin Kullanıcılar’da alerji ya da farklı olumsuz etkileri oluşturması olasılığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.Listeler tavsiye niteliğinde olup, herhangi bir besine alerjisi olan Kullanıcı’nın listelere uymak adına bu besini tüketmemesi gerekmektedir.Komplikasyon oluşması durumunun Kullanıcı’nın sorumluluğunda olacağı ve en yakın tıbbi merkeze başvurması gerektiğini kabul eder. 5.2.Diyet Master’ın Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1. Diyet Master, Hizmetleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. Diyet Master gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağda, yazılımda veya dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Web Sitesine/Uygulamaya erişimi herhangi bir bildirimde bulunmadan sınırlandırabilir veya durdurabilir. • 6. Gizlilik 6.1. Kullanıcının kendisi tarafından Web Sitesine/Uygulamaya girilen Kişisel Veriler Diyet Master tarafından Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında ve KVKK ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca öngörülen şartlar dahilinde(Aydınlatma yükümlülüğüne tabi olarak ve gerektiğinde Üyenin açık rızasına istinaden) işlenmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen KVKK aydınlatma metnini okuyunuz.Diyet Master, Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin politikalarda ve ilgili metinlerde istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Web Sitesinde/Uygulamada yayınladığı anda yürürlüğe girer.Kullanıcı, söz konusu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup Diyet Master’dan söz konusu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte bulunamaz. 6.2. Kullanıcıların Web Sitesi/Uygulama üzerinden beslenme danışmanlarına ilettikleri mesajların içerikleri Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek adına Diyet Master tarafından saklanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için lütfen aydınlatma metnini okuyunuz. 6.3. Diyet Master, KVKK uyarınca kişisel verileri gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi; gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek ve gizliliğin sağlanması ile sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir.KVKK gereği kişisel verilerin tümünün işlenme biçimi VERBİS sistemine kayıt edilmiştir. • 7. Diğer Hükümler 7.1.Değişiklikler. Diyet Master, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde/Uygulamada yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin değişen hükümleri, Web Sitesinde/Uygulamada yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak olup geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 7.2.Fikri Mülkiyet Hakları. Kullanıcı, Diyet Master Web Sitesine/Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kabul etmektedir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcıya Web Sitesi/Uygulama ile ilgili telif hakkı, veri tabanı hakkı, ticari sır, ticari unvan, (tescilli olsun veya olmasın) ticari marka, tasarım, patent, faydalı model üzerinde herhangi bir hak veya lisans bahşetmemektedir. Diyet Master’dan yazılı izin alınmaksızın, Web Sitesinin/Uygulamanın tamamının veya herhangi bir kısmının ve / veya içeriğindeki herhangi bir verinin kısmen ve/ veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka şekilde kullanımı, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, izin verilen ortamlardan başka bir ortama yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaklıdır. 7.3.Mücbir Sebep. Diyet Master, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki yükümlülüklerinden herhangi birini, iyi niyetle zamanında ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olarak yerine getirmeye gayret etmesine rağmen, bir Mücbir Sebep nedeniyle geciktirir veya hiç yerine getirmezse, bundan ötürü temerrüde düşmüş sayılmayacak ve ifa zamanı söz konusu Mücbir Sebebin devamı süresince ertelenecektir. Kullanıcı, bu durumlar için Diyet Master’dan herhangi bir ad altında tazminat talep etmeyecektir. 7.4.Devir ve Temlik. Kullanıcı, Diyet Master’ın yazılı onayı olmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez. 7.5.Uygulanacak Hukuk ve Yetki. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır.Herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7.6.Kayıtların Geçerliliği .Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Diyet Master’ın Veri Tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve ticari defterlerinin muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193 / 1.maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gayrikabili rücu olarak, peşinen ve rızaen kabul, beyan ve taahhüt eder. 7.7.Yürürlük .İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Kullanıcı Sözleşmesinin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Gizlilik Politikası

  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Biz, Diyet Master Beslenme Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla Diyet Master uygulamasıyla verilen beslenme danışmanlığı hizmetinden yararlanmak istediğiniz takdirde hangi kişisel verilerinizi hangi kapsam ve koşullarda işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, aktivasyon kodu; Kişisel Bilgiler: Cinsiyet; İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, uygulama üzerinde gerçekleştirilen hareketler; İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre/parola bilgileri, uygulamaya son giriş tarihi,  görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, kullanıcı hareketleri; İçerik Verileri: Mesajlaşma içeriği; Sağlık Verisi: Tansiyon, şeker, kolestrol ve kan yağları hastalığı, tiroid, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı, demir eksikliği, kan değerleri, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı, gut hastalığı, kanser hastalığı, safra kesesi, karaciğer hastalığı, hamilelik durumu, menopoz/andropoz bilgisi, adet durumu, idrar ve dışkı durumu, uyku düzeni, kullanılan ilaçlar, beden kitle endeksi, gıda alerjisi bilgisi, stres durumu, sigara kullanımı, boy ve kilo; Anket Cevapları: Anketin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi, yemek, egzersiz ve spor alışkanlıkları ile süreleri, fiziksel aktivite durumu bilgisi, günlük adım bilgisi, özel beslenme tercihi (glutensiz, vejeteryan, vegan, ketojenik vs.), diyet/beslenme programı uygulama geçmişi bilgisi, yaşam alışkanlıkları (evdeki kişi sayısı, öğün bilgisi, öğün başlangıç ve bitiş saatleri, sevilen ve sevilmeyen besinler, su tüketimi, şeker/tuz kullanımı, alkol kullanımı, yemek porsiyonları, gün içinde tüketilen besin türleri ve miktarı, paket servis kullanımı, içecek (kahve, çay ve kola) tercihi ve kullanım sıklığı; Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone/üye kimlik bilgileri; Diğer: Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel veriler. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı? Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir. Kimlik ve İletişim Bilgileri: Kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması, kullanıcının sponsoru olduğu kurumun tespiti, kullanıcı kaydının yapılması, sözleşmelerin kurulması, hizmetin ifası, danışmanlarımızdan randevu alınması, randevu sisteminin oluşturulması, danışmanlarımızın sizlerle iletişim kurması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, müşteri memnuniyeti, şikayet yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla, Kişisel Bilgi: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, müşteri portföy yönetimi amaçlarıyla, İşlem Bilgisi: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi amaçlarıyla, İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Sitedeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, Sitede oluşabilecek hataların giderilmesi ve kullanıcı kimliklerini doğrulamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek amaçlarıyla, İçerik Verileri: Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması, günlük operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi, dolandırıcılığın tespit edilmesi ve engellenmesi, hakaret içeren, genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını ihlal eden ve sair surette hukuka aykırılık içeren mesajların tespiti ve engellenmesi amaçlarıyla, Sağlık Verisi: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda saklanması amaçlarıyla, Anket Cevapları: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin (kilo verme, kilo alma ve sağlıklı kalma) verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), hizmetin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla, Diğer: Danışmanlarımız tarafından sizlere en uygun hizmetin verilmesi, size özel beslenme ve diyet programının oluşturulması, sözleşmelerin ifası, Site içerisinde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması, kullanıcılara bilgilendirme yapılması amaçlarıyla, Trafik Verileri: Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, ve Kişisel verileriniz ayrıca sözleşmelerin ve hizmetin ifası nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda haklarımızın korunması ve kullanılması amacıyla ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır? İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde, *Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.  Şirketimiz, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından; uygulamamızda girişte ve uygulamamız içerisinde yer alan bölümdeki bilgileri doldurmanız vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan; Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması(Trafik verilerinin saklanması), Hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması(Veri güvenliğinin sağlanması), Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması(Sözleşmelerin ifası), Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması(Kimliğinizin doğrulanması, hizmetin geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için analiz yapılması), Tarafınızca alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması(Sözleşmelerin sonlandırılması), Açık rızanızın bulunması(Sağlık verileriniz ancak açık rızanıza istinaden işlenebilmektedir.Beslenme danışmanlığı hizmetinin ifası amacıyla tarafınız ile uygulama üzerinden iletişim kurulması ve böylelikle alt veri işleyen servis sağlayıcılar tarafından verilerin depolanması amacıyla yurtdışına aktarım yapılabilmesi de ancak açık rızanızın bulunmasına bağlıdır.) şeklindeki hukuki sebeplere dayanmaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir ? KVKK’nın 11.madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin diyet@diyetmaster.com adlı KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Cevizli Mah. Zuhal Cad. No46/E D:114 Maltepe / İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi diyet@diyetmaster.com adresine bildirebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C.kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Veri Sorumlusu: Başak Aydın Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. No:46/E Maltepe / İstanbul
Randevu Al